Đội nhóm

Thanh Hoang

Founder / CEO

Toan Pham

Marketing Manager

Lien Tran

Booking Manager
Developers

Tuan Tran

Developer

Phuong Mai

Booking Services

Thanh Truc

Booking Services
Support Team

Hanh Hoang

Thanh Phuong

Thanh Loan

Loan Nguyen

Quản lý vùng

Pham Bao Anh

Da Nang Heli Tours

Dang Thuy

Kien Giang Ticket Office

Thai Phan

Con Dao Services

Hồ sơ năng lực